Augustehof - - - - - Inge und Klaus Kuhn - - - - - Rotenkamp

 

          

StPrSt Auguste und ihre Nachkommen
Hann. Stutenstamm der "Astflanke"

            
   
 


  (Foto: © W.Ernst)                                                                 

-   Stute
 
*1988, v. Galvano
      Trächtigkeiten (noch nicht geborene Pferde)       Pferde, (noch) in
 unserem Besitz  
 
-   Hengst
 *1989, v. Pik Bube II
                 
-   Pracht Bube, gekört
 *1990,v.Pik Bube II
   
              Alfredo
 *2001, v. Alabaster
 
-   StPrSt Fabienne
 *1992, v. Fabriano
  -   StPrSt Shari
 *1997, v. Sh. Holmes
  -   Lonely
 
*2002, v. Likoto xx
 
            SPA Chanel (Camilla)
 *1999, v. Carbid, VFA
      Lonely II
 *2003, v. Likoto xx
 
            Walentino
 *2001, v.Weltmeyer
      La Rhani
 *2004, v.  Londonderry
 
            Raphina
 
*2003, v. Rosentau
      Don Cristo
*
2005, v. Don Crusador
 
  StPrSt Auguste bei Ratje-Niebuhr-Schau, Verden , 1988             Don Kuno
 *2004, v. Don Cavallo
      StPr Richenza
*
2006, v. Rascalino
 
                Don Kosak
 *2005, v. Dauphin
      Sir Sherlock
 *2007, v.  Sir Donnerhall
 
                Devon
 *2006, v. Dauphin
      Southlane´s Shandro
 *2008, v.  Sandro Hit
 
                Don Rolando
*
2007, v. Don Frederico
      Southlane´s Solana
 *2009, v.  Sandro Hit
 
                Dolomit
*
2008, v. Don Frederico
      StPr Bellarena
 *2010, v.  Belissimo M
 
                La Rose
 *2010, v.  Londonderry
      Duel Citizen (Hengst)
 *2011, v.  Desperados
 
                          Blue Moon (Hengst)
 *2013, v.  Callaho´s Benicio
 
                          F ...... (Stute)
 *2014, v.  Fürst Romancier
 
                           Z..... (Hengst)
 *2015, v. BlueHors Zack
 
                             
  StPrSt Auguste , 1984 - 2003
                       
  von Augustinus xx /Absatz / Valentino xx / Firnis /Astflug / Farina / Jubel I / FermorI/     -   StPrSt Franzi 
 *1993, v. Fabriano
  -   Gyana (Ghana)
 
*1997, v. Graf Grannus
  -   Money
 *2001, v. Metternich 
-
                Arcus
 *1998, v. Alabaster
      SPA Maigirl
 *2002, v. Metternich 
-
                    Liander  (Hengst)
 *2003, v. Likoto xx 
 
                       
                           
    -   StPrSt Watt Nuh
 *1995, v. Weltmeyer
 
-
  SPA Radunja
  *1999, v. Rosentau
  -   Halleluja
  *2005, v. His Highness
-
 

Die blutgeprägte, hochnoble und bewegungsstarke SPS Auguste ist die Stammstute unserer Zucht. 
Wir kauften sie 1991 bei Fam. Crome - Sperling in Lutter/Bbge, tragend mit
Fabienne (Bild) von Fabriano.

            Frettchen
  *2005, v. Fürst Heinrich
      Snazzy Man
  *2007, v. Samarant
 
            Stanislaus
  *2006, v. Stedinger
      Donnalia
  *2008, v. Don Fred.
 
             Dynamite
*
2007, v. Don Frederico
      Le Hot Shot
  *2010, v. Londonderry
 
            So Watt
*
2008, v. Sir Donnerhall
      Fabio Augusta
  *2012, v. Fabuleux
 
            StPr Sadunja
*
2009, v. Samarant
      Dolceja
  *2013, v. De Niro.
 
            Donna Augusta
*
2010, v. Don Presidente
         
            F......    (Hengst)
*
2011, v. Fürst Romancier
         
            Faustina   (Stute)
*
2012, v. Fürst Wettin
         
                  D ....... (Hengst)
*
2013, v. Don Index
         
      -   Fabuleux, gekört
 *1997, v. Fabriano
                 
    -   StPrSt Floria tosca
 *1998, v. Fabriano
  -   StPr Wakanova
 
*2003, v. Weltmeyer
  -   Dona Francesca WSHS
 *
2007, v. Don Frederico
 
                        Don Klaus WSHS
 *
2008, v. Don Frederico
 
                          E .............. WSHS
 *
2009, v. Escudo II
 
                          BossaNova WSHS
 *
2011, v. Bugatti Hilltop
 
                          Fee WSHS
 *
2014, v. Fürstenball
 
                             
                StPr Ananova
 *2004, v. Alabaster
  -   StPr Sierranova
*
2009, v. Sir Donnerhall
 
                        Soliboy
*
2010, v. Soliman de Hus
 
                        Don Amigo
*
2012, v. Don Index
 
                          Dianova
 *2014, v. Dancier
 
                          Djamal
 *2015, v. Dancier
 
                          Dancanova
 *2017, v. Dancier
 
                             
                             
                Don Presidente, gekört
 *2005, v. Dauphin
  -   Donada
*
2010 aus StPrSt Naddel
 
                           
                StPr Donnanova
*
2006, v. Don Crusador
  -   Bellanova
*
2010, v. Belissimo M
 
                        Belladonna
*
2011, v. Belissimo M
 
                Lawrence, gen. Larry *2008, v. Locksley II       Quo Vadis
*
2013, v. Quasar d. Charry
 
                    Stellanova
*
2014, v. Scuderia
 
                          Saranova
*
2015, v. Sir Donnerhall I
                          Vianova
*2016, v. Vivaldi
 
                          Vitanova
*2017, v. Vitalis (KWPN)
 
    -   Freyja
 *2000, v. Fabriano
                 
    -   Fernando
 *2001, v. Fabriano
                 
                           
    -   Willi the Orphan
 *2003, v. Wolkenstein II
                 
                       
                                                                                                               

 

Start   Weiter